BaltiRail – oikotie Euroopan sydämeen

Säännöt

1.1.1999

BALTIRAIL-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 §   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Baltirail-yhdistys ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §   TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingistä Tallinnaan ja sieltä etelään suuntautuvan rautatieyhteyshankkeen yleisten edellytysten edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausun-toja, järjestää kokouksia, näyttelyitä, neuvontatilaisuuksia ja jäsenilleen koulutusta sekä laatii asiaa koskevia selvityksiä ja tutkimuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja myyjäisiä.

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä tavoittele taloudellista hyötyä.

3 §   JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet jaetaan varsinaisiin jäseniin ja kannattajajäseniin siten, että varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, kannat-tajajäseniksi voidaan hyväksyä ainoastaan oikeuskelpoisia yh-teisöjä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytä-kirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sään-töjä tai joka ei suorita määrätyssä ajassa jäsenmaksuaan.

4 §   JÄSENMAKSU

Jäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää syyskokous. Eri jäsenryhmiltä peritään erisuuruiset jäsenmaksut.

5 §   YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.  Hallitus voi asettaa avukseen neuvottelu- ja toimikuntia käsittelemään jotain yhdistyksen toimialaan kuuluvaa asiaa tai asiaryhmää.

6 §   KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on kirjallisesti toimitettava jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään 7 päivää ennen kokousta.

7 §   YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyk-sen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla henkilöjäsenellä yksi (1) ääni ja yhteisöjäse-nellä kaksi (2) ääntä. Yhteisöjäsenen asiamies saa edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, tuloksen henkilövaaleissa ratkaisee arpa, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määrää-mänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä sekä syyskokous syk-syllä marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päät-tää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 §   KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkas-tajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 §   SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään hallituksen laatima, seuraavan vuoden toi-mintasuunnitelma;
 6. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
 7. päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta;
 8. esitellään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio;
 9. hyväksytään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio;
 10. päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä;
 11. valitaan seuraavalle kalenterivuodelle hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 12. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkas-taja;
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §   HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouk-sessa valitut puheenjohtaja ja 6-12 varsinaista sekä 3-6 varajäsentä. Varsinaisten jäsenten ollessa estyneinä tulevat heidän sijaansa varajäsenet valintajärjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt ja vahvistaa näiden palkkiot.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan ai-hetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajaa ja sihteeri kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

12 §   TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

13 §   TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosi-kertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous ja niistä on mainittava kokouskutsussa. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutosesityksen on saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä. Purkautumisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja päätös on tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen viimeinen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Mainokset
TrackBack URI

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.

%d bloggers like this: