BaltiRail – oikotie Euroopan sydämeen

Toivo Tammisalo

Muistio Helsinki-Tallinna -tunnelin poliittisen päätöksen aikaansaamiseksi 01-08-2010 Toivo Tammisalo

MUISTIO POLIITTISEN PÄÄTÖKSEN AIKAANSAAMISEKSI 01.08.2010 Toivo Tammisalo

Muistion tarkoitus on saada poliittinen päätös Suomessa Helsinki-Tallinna rautatietunnelin tutkimuksen ja suunnittelutyön käynnistämiseksi vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita. Alustavan hankesuunnitelman otsikko on, ”Helsinki-Tallinna rautatietunneli. Oikotie Eurooppaan”, ja se valmistui 9.4.1997. Sen toimittaja on Matti Asunmaa ja laatijoina muutamat Helsingin kaupungin virkamiehet yksityishenkilöinä (kansalaisaloite).

Otteita ja kommentteja muistiosta

”Helsinki-Tallinna tunneli olisi koko Suomen taloushistorian merkittävimpiä yksittäisiä hankkeita”.

Heti hankkeen julkaisemisen jälkeen olin kiinnostunut siitä. Tilasin muistion ja ymmärsin konsulttina edellä esitetyn aloitteen suuren merkityksen. Tutkittuani hanketta, totesin idean olevan hyvän, mutta ajankohta sen toteuttamiselle ei ollut oikea. Tämän vuoksi Suomenlahti-käytävähankkeelle on ollut vain eduksi sen toteuttamisen siirtyminen.

Tällä hetkellä suureksi paisuneet liikenne- ja muutkin tarpeet puhuvat suunnitelman toteuttamisen puolesta. Lainaus, ”Tunneli luo edellytykset todellisen Helsinki-Tallinna-kaksoiskaupungin muodostumiselle.” Mutta uusin näköala on sellainen, että se voi olla ratkaiseva askel myös EU:n ja Venäjän yhteisen talous- (tai vapaakauppa-)alueen syntymiselle. Sekä EU:lla että varsinkin Venäjällä on olemassa hajoamisen uhka, jos nykyinen talouskriisi vielä pahenee, tai uusiutuu. Tämä olisi suuri vahinko, sillä tällöin menetettäisiin edellä esitetty mahdollisuus.

Poliittisen päätöksen tarve

Venäjän demokratiavajeeseen on suhtauduttava kärsivällisesti, sillä kansa, jolle demokratia on uusi asia, ei ole heti valmis sen vastuulliseen toteuttamiseen. EU:nkin demokratiassa olisi paljon korjaamisen varaa. Tätä asiaa olen jo selvittänyt muistiossa Miksi olen työtön. Mediassa on esitetty toivomuksia, että ennen eduskuntavaaleja tulevat kansanedustajaehdokkaat ilmoittaisivat, minkälaista politiikkaa he aikovat toteuttaa. Tämä viittaa siihen, että kansalaiset haluaisivat suoraan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Käytännössä tämä merkitsisi yleensä vain puolueiden lyhyen aikavälin, eli neljän vuoden mittaisia tavoitteita. Tästä on jo kuitenkin riittävästi vain huonoja kokemuksia, sillä ensin pitäisi sopia pitkän aikavälin (n. 10 vuotta) tavoiteohjelma. Tämä johtuu siitä, että haluttu tulevaisuus voidaan toteuttaa vain siten, että se luodaan.

Kansalaisten on voitava esittää toiveensa siitä, minkälaisen tulevaisuuden he itselleen ja lapsilleen haluavat. Tämä voidaan saada selville vain järjestämällä mielipidekysely, jossa on useita harkittuja vaihtoehtoja. Esiin tulevat onnellisen elämän edellytykset. Samoin esiin tulevat ajatukset tulevien sukupolvien elämän helpottamisesta. Tähän tilanteeseen sopii hyvin jo osittain tutkittu Suomenlahti käytävä (tunneli) hanke, joka toteuttaisi ehkä parhaiten edellä esitetyt tavoitteet ja siksi juuri siitä pitäisi järjestää mielipidekysely. Jos hanketta kannatetaan, puolueet joutuvat ottamaan sen pitkän aikavälin tavoitteeksi. Jos ja kun poliittinen päätöksentekojärjestelmä sopii tästä pitkän aikavälin tavoiteohjelmasta, niin ihmeet eli toiveet alkaisivat toteutua. Ensimmäinen ihme on sellainen, että jos puolueet kokevat tavoitteen tärkeäksi, syntyy yleinen sovittelun halu sen toteuttamiseen. Tämän jälkeen herää kysymys, miksi politiikassa näin kauan on toimittu aivan väärin ja miksei kukaan ole sanonut
tätä aikaisemmin. On kyllä sanonut, esimerkiksi Suomen pankin pääjohtaja Klaus Varis jo 40 vuotta sitten, mutta poliitikkoja se ei ole kiinnostanut.

Poliittisella päätöksellä hankkeen aloittamiseksi on kiire

Mediassa on ollut tietoja siitä, että ulkomaiset sijoitukset Suomeen ovat vähenemässä ja täällä jo ennestään olevat yritykset vähentävät toimintojansa. Jo pelkkä tieto Suomenlahti-käytävän tutkimuksen aloittamisesta voi merkitä sijoittajien kiinnostuksen lisääntymistä Suomeen ja Baltian maihin. Kysymys on Suomenlahti-käytävän mukanaan tuomasta nopeasta liikenneväylästä Venäjältä Suomen kautta aina Puolan rajalle saakka. Tällöin Suomi ja Baltia saavat erikoisedun uuden teollisuuden sijoittuessa tämän liikenneväylän tuntumaan. Tällöin raaka-aineet, energialähteet (myös Suomen uudet ydinvoimalat) ja kasvava markkina-alue sijaitsisi uuden tuotantolaitoksen läheisyydessä. Samoin syntyisi edellytykset kahden metropolityyppisen kaupungin syntymiselle, nimittäin kaksoiskaupunki Helsiki-Tallinnan ja Pietarin. Korostan vielä Venäjän suurten raaka-ainevarojen merkitystä, ja sen suunnattomia metsävaroja, jotka tulevaisuudessa voivat ylittää öljyn ja kaasun myyntitulot.

Poliittinen päätös tarvitaan myös siksi, että suunniteltujen reittivaihtoehtojen vuoksi meren alla oleva kallioperä olisi tutkittava (akustiset ja seismiset tutkimukset) Helsingin ja Tallinnan välillä. Vasta tämän jälkeen hankkeesta voidaan tehdä kustannusarvioita ja aikaa kuluu ehkä pari vuotta. Samalla olisi päätettävä reitin kulku Helsingin ohitse tai alitse. Jo ennen tutkimuksen aloittamista olisi hanke esitettävä Venäjälle ja EU:lle, jotta heidän näkemyksensä hankkeesta ja sen rahoituksesta olisi tiedossa. Myös Kiina olisi otettava huomioon, sillä se on kiinnostunut suurten hankkeiden rahoittamisesta. Hanke on toteutettavissa siten, ettei se rasittaisi Suomen valtion vuotuista budjettia.

Periaatepäätös tarvitaan myös siksi, että Suomesta on loppumassa soraharjut Etelä-Hämeestäkin ja Uudenmaan kalliotkin ovat vaarassa. Kovan kiviaineksen tarve Suomenlahden eteläpuolella on tiettävästi vielä suurempi kuin Suomessa. Tietooni tulleen laskelman mukaan louheen myynnillä voitaisiin peittää noin 4 % louhintakustannuksista. Hanke olisi luonnonsuojelullisestikin tärkeä, sillä Suomen soraharjut voitaisiin rauhoittaa massiiviselta soranotolta ja samalla Itämeren ja Suomenlahden pintaliikenne ei toistaiseksi kasvaisi.

Muuta tietoa 1997 päivätystä hankesuunnitelmasta

”Tunnelihanke on teknillisesti ja taloudellisesti realistinen, jonka toteutus riippuu yhteiskunnan innovatiivisestä tahdosta ja kyvystä lievittää työttömyyttä ja elvyttää talouselämää.”… ”Hanke edistää suomalaisen kalliorakentamisen osaamisen kehittämistä entistä kilpailukykyisemmäksi”… ”Pietarin metron rakentajat voivat toteuttaa Suomenlahtitunnelin Tallinnan puolella tarvittavan rampin, koska siinä voidaan soveltaa Pietarissa käytettyä teknologiaa”… ”Kalliorakentamisen osaaminen Suomessa on jo korkealla tasolla, mutta merenalainen rautatietunnelihanke loisi mahdollisuuksia edelleen kehittää teknistä osaamista alueella, jolla markkinat ja kysyntä tuleva nopeasti kasvamaan Euroopassa ja koko maailmassa”… Katso google, hakusana usko anttikoski.

Olisiko Suomenlahti-alikäytävä kannattava?

Tätä hanketta olen kuullut vastustettavan siksi, ettei Ranskan (62,5milj.asuk.) ja Britannian (61,5milj.asuk.) välinen kanaalikaan ole ollut kannattava. Pääasiallisin syy tähän on ollut jo aikaisemmin pitkälle kehitetty pintaliikenne ja lyhyt välimatka. Eräs syy on myös hankkeen rahoituksessa. Tunnelin valmistuttua piti heti ryhtyä kuolettamaan rakentamiskustannuksia liikennemaksuilla. Kaiken lisäksi poraustyön alkuvaiheessa sattunut suunnistusvirhe ja pehmeä liitukallio nostivat kustannuksia.

Suomenlahti alikäytävä tulee palvelemaan EU-27 (500milj.) ja Venäjän (141,5 milj.) eli noin 650 milj. asukkaan välittömiä tai välillisiä tarpeita. Lisäksi teollistuneimman Venäjän ja EU:n välillä on hankala ja pitkä merimatka, joka aiheuttaa kuljetusten logistiikan kannalta turhia ylimääräisiä kustannuksia ja liikenteen hitautta.

Tilastokeskus on lopettanut Suomen kauttakuljetusten tilastoinnin (transito) v.2005. Hyvän käsityksen tilanteesta antaa (paria lamavuotta lukuun ottamatta) kymmenien kilometrien pituiset rekkajonot rajanylityspaikoillamme. Rekoille tulee pitkän merimatkan päätteeksi vielä pitkä ajomatkan läpi Etelä Suomen. Turun yliopiston tekemän katsauksen mukaan Venäjän omilla satamilla ei ole tarpeeksi suurta kapasiteettia hoitaa liikenneruuhkaa. Katsauksessa mainittiin Suomen luotettavuus kauttakulkuliikenteen hoitamisessa.

Meriliikenteen osalta saa tietoja Merenkulkulaitokselta ja öljynkuljetuksista Venäjältä Suomeen saa tullilta, sekä rautatieliikenteestä VR:ltä.

Minkälainen kannattavan tunneliosuuden pitäisi olla?

Jotta liikennekäytävä olisi kannattava, alkuolettamukseni olisi, että se vaatisi kaksoisraiteet. Siis mahdollisuuden syöttää raideliikennettä tasaisin väliajoin kumpaankin suuntaan. Seuraavaksi olisi ehkä kannattavaa saada kaista energian ja tietoliikenteen siirtämiselle. Siis sähkön, tietoliikenteen ynnä muun saman kaltaisen siirtämiselle. Harkittavaksi tulisi ottaa myös tuleva sähköautoliikenne, joka sekin vaatisi kaksi ajokaistaa. Suunnitelmiin voisi lisätä mahdollisuus porata sille oma väylä myöhemmin, koska siirtyminen sähköautoliikenteeseen vaatii pitkän sopeutumisajan. Kuitenkin tuleva ja jo tiedossa oleva öljypula tulee lisäämään sähköautojen määrää. Pitkä tunneli edellyttää, että polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot siirretään ilmastointikustannusten vuoksi junakuljetuksina. Tämä merkitsee käytännössä myös sitä, että tavara tulee kulkemaan pääasiassa konteissa ja että rekkoja tarvitaan vain keräily ja jakelupäässä. Tämä tulisi merkitsemään suuria säästöjä kuljetusten logistiikassa Suomelle ja varsinkin
Venäjälle.

Kuka omistaa tunnelin ja kuka hoitaa liikennöintitoiminnan?

Vaikka tämän hankeen talous on alustavassa suunnitelmassa ajateltu perustuvaksi yhdistysmuotoon, sen suuruus ja alkupääoman tarve puoltavat Oy-muotoa. Sen pääomistajaksi ehdottaisin alkuvaiheessa Suomen valtiota ja osaomistajiksi niitä valtioita, joiden kautta liikenne kulkisi. Siis Baltian maita. Suomen valtio voisi jakaa omistustaan liikenneministeriölle, jolloin VR ja Tieliikennelaitos voisivat tulla yhtiön osakkaiksi. Yhtiön nimi voisi olla esimerkiksi Suomenlahti Käytävä Oy. Julkinen yhtiö voisi siitä tulla, jos on mahdollista säätää laki, ettei yhtiön osake-enemmistöä voi kukaan muu osakas tai ryhmä hankkia itselleen. Osakeyhtiömuoto vähentäisi julkisen vallan rahoitusosuuden tarvetta. Suomen valtio voisi jatkossa harkita vetäytymistä vähemmistöosakkaaksi yhtiössä.

Näin suuri hanke on syytä perustaa liiketaloudellisesti kannattavalle perustalle. Se pitää panna tuottamaan voittoa, jotta sitä hoidettaisiin hyvin ja jotta se kiinnostaisi sijoittajia. Nämä toiminnot kuuluisivat tunneliorganisaatiolle. Liikennöintiorganisaatio olisi toinen tärkeä elin, joka keräisi tunnelimaksut ja vastaisi liikennöintitoiminnasta. Tässä yksikössä olisivat mukana ainakin Suomen VR, Helsingin kaupungin metroyksikkö, Viron rautatiet, tai myös jokin muu yritys. Alkurahoitus pitäisi tulla julkiselta sektorilta, tai sen takaamilla lainoilla. Voitaneen myös ajatella, että EU ja Venäjä hoitaisivat suunnittelun rahoituksen, koska ne tästä hankkeesta hyötyisivät eniten. Myöhemmin sijoittajina voisivat olla esimerkiksi eläkerahastot. Suurin hyöty tulee kuitenkin työllisyyden ja elämän olosuhteiden parantumisesta ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden maille, mutta se merkitsisi myös koko EU:n ja Venäjän käsittävän talousalueen toteutumisen nopeutumista. Tässä on kysymys tilaisuudesta, josta mikään osap
uoli ei pitäisi voida kieltäytyä. Varovaiset tunnustelut ovat kuitenkin osoittaneet, etteivät ainakaan ns. vanhat puolueet ole osoittaneet kiinnostusta, vaikka niille syntyisi mahdollisuus ratkaista pysyvästi maamme työllisyys-, velka- ja kasvuongelmat pitkiksi ajoiksi eteenpäin.

Mitä oikotie Eurooppaan voisi merkitä Suomelle

Ensinnäkin Suomen vientiteollisuudelle se voisi merkitä yli 10 %:n tuottavuuden kasvua. Tämä väite perustuu siihen, että Ruotsi laski saavansa 10 %:n vientiedun Suomeen verrattuna heti manneryhteyden valmistuttua Eurooppaan. Lisäprosentit tulevat siitä, että sisämaassa sijaitsevat yritykset, varsinkin kaivosteollisuus, saavat satamakaupungin edut, koska lähin lastauspaikka tulee olemaan lähin rautatiepysäkki. Koko Suomea voitaisiin teollistaa, sillä maa muuttuu muun Euroopan suhteen saarivaltiosta mannervaltioksi ja logistiikka edut ovat merkittävät.

Toinen merkittävä etu tulee olemaan ilmaston muuttumisen myötä se, että Suomesta voi kehittyä maailman ympärivuotinen lomailukeskus sopivan viileän kesän ja puhtaiden vesistöjen sekä vielä puhtaan maaseutuasutuksemme vuoksi. Eroaisimme kaupunkimaisista aurinkorannoista siten, että vesistömme ja talviurheilukeskuksemme tarjoisivat kalastus- metsästys- talviurheilu ja monia muitakin sellaisia elämyksiä, joita kaupunkiympäristössä ei voi kokea. Rautatieyhteys manner Euroopasta Suomeen merkitsee myös vähitellen varsinkin kaksoiskaupunki Helsinki-Tallinnan kehittymistä Pietarin ohella pohjoismaiden metropoleiksi. Matkustajaliikenteen vilkastumisen lisäksi tavaraliikenteessä voitaisiin siirtyä konttien käyttöön. Sitten kun Suomenlahti käytävä valmistuu, sen koko kuljetuskapasiteetti saattaa olla loppuunmyyty. Hankkeen rahoitus ei ilmeisesti olisi ongelma, sillä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa pitäisi Venäjän ja EU:n toivomukset ottaa huomioon ja osallistuminen hankkeen rahoitukseen.

Valtiovarainministeriön viimeisin esitys velkakierteen katkaisemiseksi

Ministeriö esittää 10 miljardin euron leikkauksia valtion velkakierteen katkaisemiseksi 15 vuoden kuluessa. Tavoitteen saavuttamiseksi esitetään lisäksi verojen korottamista 1.5 mrd. vuodessa. Tämä esitys merkitsee kuitenkin mahdotonta yhtälöä. Kuinka verotuksen kiristämistä voidaan käyttää tasapainon saavuttamiseksi, koska juuri se on ollut epätasapainon suurin syy? Leikkaukset ovat kyllä paikallaan, mutta paras vaihtoehto olisi hakeutua kasvu-uralle. Siksi jäljellä on vain yksi vaihtoehto, kasvu ja leikkaukset. Tämä toimenpide antaisi mahdollisuuden vähitellen keventää verotusta, joka puolestaan kiihdyttäisi lisää kasvua. Siksi talouden kasvattaminen olisi tärkein ja varmin keino. Toisella sijalla voisi olla varovaiset leikkaukset, jotka eivät saisi liiaksi vaikeuttaa peruspalveluja. Ne voisivat kohdistua pääasiassa valtionapujärjestelmään, joka vaatisi perusteellisen tutkimuksen ja sen tuloksien perusteella tilapäisen jäädyttämisen. Keskustelin nykyisestä finanssikriisistä erään analyytikon kanssa ja hänen
mukaan maailmalla on parhaillaan menossa aikaa vievä viivytystaistelu tilanteen selvittämiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Koska hallitus ja poliittiset puolueet eivät ole esittäneet mitään konkreettista keinoa, millä saataisiin tällä hetkellä tarvittava talouden kasvu alulle, jäljelle jää vain veronkorotukset ja jättileikkaukset, joilla molemmilla on lamaa syventävä vaikutus. Jos näin tapahtuu EU:n valtioiden piirissä, se merkitsee puoluevallan jääkautta ja Länsimaiden kansantalouksien joutumista idän holhoukseen. Pidäkkeettömän puoluevallan ongelma on se, ettei sillä ole valtataistelun vuoksi mahdollisuuksia pitkäjänteiseen talouspolitiikkaan. Tämän vuoksi sillä on lähes aina hätä ja korjaamaan ryhdytään vasta sen jälkeen, kun se on jo housuissa. Valtavat verotulot ja velkarahat menevät osittain hukkaan, jos pitkäjänteinen talouspolitiikka saattaa olla harhateillä, tai kokonaan puuttua. Perimmäinen syy lienee puolueiden välinen valtataistelu, jonka vuoksi puolueet ovat tulleet riippuvaisiksi etujärjestöistä.

Suomella ei kuitenkaan ole suurta hätää ja tuskin tuleekaan, kun vain osaamme toimia järkevästi. Metsissämme on liikaa puuta ja metsäteollisuutemme on vielä hyvässä iskussa nostamaan vientiään suhdanteiden paranemisen myötä. Samoin muukin vienti on elpymässä, mutta työllisyyden kannalta varsinainen nykyhetken ja tulevaisuuden jättipotti saattaisi olla Suomenlahden alittava liikennekäytävä suoraan Eurooppaan. Mitään parempaa ei ole näköpiirissä, sillä jo tieto tutkimuksen aloittamisesta on tuomassa tehdaspaikkavarauksia ja töiden aloittaminen välittömästi ja välillisesti tuhansia työpaikkoja.

Suomi Sampo Oy

Toivo Tammisalo, hallituksen puheenjohtaja

Yhteiskuntasuunnittelun konsultti

Mainokset

Jätä kommentti »

Ei kommentteja.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

%d bloggers like this: